AGRA GROUP a.s.
bg-1

Stabilizátor močovinového dusíku pro kapalná hnojiva DAM, SAM, AmisaN

minimalizuje ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší
maximalizuje efektivitu využití dusíku z hnojiv

point-gree

Úplná pravidla soutěže s názvem „Soutěž o elektrokolo“

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané Soutěž o elektrokolo (dále také jako „soutěž“). 

 • Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je AGRA GROUP a.s., se sídlem Tovární 201, 387 15 Střelské Hoštic, IČ: 2602034, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1071 (dále také jako „pořadatel“).

 • Doba konání soutěže a místo konání soutěže

Soutěž bude probíhat v období od 1. ledna 2020 00:00:01 hod do 31. srpna 2020 23:59:59 hod na území České republiky (dále jen „doba konání“ a „místo konání“ soutěže).

 • Soutěžní výrobky

Soutěž se vztahuje pouze na výrobek StabilureN30 v balení 10 litrový kanystr, který vyrábí pořadatel a je určen pro stabilizaci močovinového dusíku(dále jen „soutěžní výrobek“). Soutěžní výrobky jsou opatřeny soutěžní etiketou, na které bude uveden soutěžní unikátní číselný kód (dále jen „soutěžní kód“). Soutěžní kód je pro soutěž nezastupitelný.

 • Účastník soutěže 

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoby starší 18 let, s bydlištěm v České republice, která splní stanovená pravidla této soutěže (dále také „účastník“ nebo „účastník soutěže“). 

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a všech agentur spolupracujících na této soutěži, osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „osoba blízká“). V případě, že se výhercem stane takováto osoba, výhra se nepředá. 

 • Princip a podmínky soutěže

Účast v soutěži je podmíněna soutěžním nákupem a použitím alespoň 1 ks soutěžního výrobku StabilureN30 určeného pro stabilizaci močovinového dusíku využitého při hnojení na polích účastníka soutěže, nebo zaměstnavatele účastníka soutěže v době konání soutěže a v místě konání soutěže (dále jen „soutěžní nákup“). 

Následně, výhradně v době konání soutěže odešle MMS, obsahující fotografii soutěžního kódu ze soutěžního výrobku a svého jména a příjmení (dále jen „soutěžní MMS“) na tel. číslo: 606 750 530 (dále jen „soutěžní telefonní číslo“).

Každý jednotlivý soutěžící může v soutěži soutěžit pouze s jedním telefonním číslem (v případě, že bude zjištěn opak, může být soutěžící ze soutěže z důvodu porušení jejích pravidel vyloučen). 

Soutěžící je do soutěže, zařazen (a stává se tak soutěžícím) okamžikem doručením soutěžní MMS na soutěžní telefonní číslo. MMS musí odpovídat těmto pravidlům.

Náklady spojené s účastí v soutěži nese soutěžící a není oprávněn požadovat jejich náhradu po pořadateli.

Do soutěže se lze zapojit i opakovaně, vždy však s novým soutěžním kódem. 

Soutěžící je povinen si uschovat dodací listy, na kterých je identifikace soutěžního výrobku, jenž jsou vystavené distributory pořadatele nebo samotným pořadatelem na jméno účastníka soutěže, nebo zaměstnavatele účastníka soutěže. Předložení jejich originálů nebo kopií je nedílná podmínka pro případné získání výhry (viz výše i níže). Pokud soutěžící (výherce) nepředloží na vyzvání pořadatele originál nebo kopii dodacích listů na soutěžní výrobek se kterým se účastnil soutěže, bude ze soutěže bez jakékoliv náhrady vyřazen. V takovém případě výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. 

V případě jakýchkoliv pochybností o plnění podmínek soutěže leží povinnost věrohodně prokázat splnění uvedených podmínek na soutěžícím. 

Soutěžící je povinen uschovat originál, případně kopii dodacího listu, dokládající nákup soutěžního výrobku po celou dobu konání soutěže, tedy i po odeslání soutěžní MMS. 

 • Výhry v soutěži

Do soutěže je vložen 1ks elektrokola značky KTM v hodnotě 50.000 Kč.

 • Určení výherců

Výherci výhry budou určeni losováním. Losování výherce výhry proběhne do 5 pracovních dní po době konání soutěže. O losováních bude vyhotoven písemný protokol. 

Do losování o hlavní výhru budou zařazeny všechny bezvadné soutěžní MMS, doručené v rámci doby konání soutěže. 

V případě, že nebude z jakéhokoliv důvodu v soutěži rozdána výhra, propadá pořadateli, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. 

Soutěžící bude o svém vylosování informován prostřednictvím SMS na telefonní číslo, ze kterého odeslal soutěžní MMS, a to do 5 pracovních dnů od provedení losování (dále také jako „výherní zpráva“). Výherce budou taktéž zveřejněn, respektive výherní kód na webové stránce www.stabiluren.cz.

V rámci uvedené výherní zprávy bude vylosovaný soutěžící vyzván, aby do 5 dní zavolal na uvedené telefonní číslo a domluvil si převzetí výhry. 

V případě, že výherce nebude postupovat v souladu s pravidly, tedy nekontaktuje do 5 pracovních dní uvedené telefonní číslo, jeho nárok na výhru zanikne a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. 

Pořadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za nedoručení soutěžní MMS, SMS s informací o výhře, ani za nedoručení jiných SMS v rámci této soutěže. Pořadatel nenese odpovědnost ani za případné nedoručení zásilky s výhrou prostřednictvím společnosti distribuující výhru, pokud bude takové doručení domluveno.

Soutěžící, kteří nevyhráli, nebudou nijak vyrozuměni.

 • Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů 

Zapojením se do soutěže projevuje každý soutěžící svůj souhlas s Pravidly a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat. 

Odesláním soutěžní MMS uděluje soutěžící souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu telefonního čísla a jména a příjmení pro účely účasti a losování v soutěži dle těchto pravidel (tj. odpovídající zpracování ze strany pořadatele). 

Osobní údaje budou užity pouze pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 2 let poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. 

Správcem ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů je pořadatel; AGRA GROUP a.s., se sídlem Tovární 201, 387 15 Střelské Hoštic, IČ: 2602034, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1071.

Informace o způsobu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů dle čl. 13 odst. 1 a 2 GDPR: 

  • osobní údaje účastníků soutěže (coby subjektu údajů) budou správcem zpracovány na základě souhlasu subjektů údajů; 
  • osobní údaje subjektu údajů budou u správce uloženy po dobu trvání souhlasu, max. však po 2 let po skončení soutěže, poté budou zlikvidovány;
  • souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to na e-mailové adrese info@agra.cz.
  • způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný; 
  • správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů; 
  • správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám; 
  • subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR. Dotazy a žádosti ohledně zpracování osobních údajů lze adresovat správci na adresu jeho sídla nebo na e-mailovou adresu info@agra.cz.
 • Závěrečná ustanovení  

Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcnou výhru, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výhry právní cestou, není možná. 

Pořadatel je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na webových stránkách www.stabiluren.cz  s účinností okamžikem zveřejnění. 

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry, a to zejm. v případě, že mu výhra nebude dodavatelem poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s pravidly soutěže. 

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách a záležitostech týkajících se této soutěže. Pouze pořadatel je oprávněn rozhodnout o konečném pořadí účastníků soutěže, a tedy i o výhře v soutěži. Účastník bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této soutěže ze strany takového účastníka nebo některého z účastníků či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému účastníkovi k účasti v soutěži, popř. zisku výhry v soutěži. 

V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. 

Úplná pravidla soutěže budou po dobu soutěže uveřejněna na www.stabiluren.cz.

 

AGRA GROUP a.s.
bg-2

StabilureN®30 zachovává přednosti močovinového (= amidického) dusíku

dobrý prostup půdou ke kořenům rostlin a při minimu srážek po aplikaci hnojiv
vhodný zdroj dusíku pro rostliny i mikroorganizmy

StabilureN®30 spojení osvědčené účinné látky a inovativního formulačního systému

účinná látka NBPT - stabilní účinek i za velmi proměnlivých půdních podmínek
rozpouštědlo s přísadami, které zlepšují rozprostření účinné látky v půdním prostředí
neomezuje činnost půdních mikroorganizmů, ani nezpůsobuje jejich odumírání

point-gree
AGRA GROUP a.s.
bg-3
1.
 • StabilureN® 30 vytváří optimální podmínky pro zablokování činnosti enzymu ureáza, který přeměňuje močovinu (NH2) na amonnou formu dusíku (NH4+). Tato forma je příčinou ztrát dusíku únikem amoniaku do ovzduší a pomalého účinku hnojiv na bázi močoviny, která podlehnou výše uvedenému rozkladu způsobenému ureázou.
2.
 • Na zablokování činnosti ureázy má zásadní vliv schopnost inhibitoru prostupovat půdním prostředím společně s močovinovou formou dusíku. Nový formulační systém umožňuje dosáhnout stejné účinnosti inhibice i při použití nižšího množství aplikované účinné látky. To zajišťuje dosažení vysoké efektivity hnojení močovinovým dusíkem a minimální vliv na životní prostředí.
3.
 • Hnojiva typu DAM a SAM se aplikují v době, kdy již stoupají teploty vzduchu a půdy a roste aktivita ureázy. S tím jsou spojené ztráty dusíku, které v modelových pokusech dosahují úrovně 3 až 35 % z aplikované dávky dusíku. Přimícháním přípravku StabilureN®30 lze uspořit významné množství aplikovaného dusíku (viz. graf).
cz
Úspora dusíku point-blue
AGRA GROUP a.s.
bg-3

Kolik uspoří StabilureN®30 dusíku omezením úniku amoniaku

porovnání kombinace DAM + StabilureN® proti DAM
(aplikovaná dávka 150 I DAM/ha = 59 kg N/ha)

graf
point-blue
AGRA GROUP a.s.
bg-3

Obsah NBPT od namíchání směsí
DAM + StabilureN®30

(stabilita při teplotě = 22°C)

graf2

Dávkování

Ošetřované hnojivo StabilureN®30 dávkování
DAM 390 0,8 do 1,24 l/m3
SAM, AmisaN 0,7 do 0,9 l/m3
roztoky močoviny 1,4 až 2,5 ml/kg rozpuštěné močoviny

Balení kanystry 10 l, kontejnery 300 l a 1 000 l
StabilureN®30 je registrován jako pomocná půdní látka s inhibitorem ureázy, reg.číslo 4757

Kontakty point-blue
AGRA GROUP a.s.
contact-b
mapa
1. Ing. Petr Kovanda
(střední Čechy)
602 502 219
2. Ing. Václav Šíma
(jižní Čechy)
724 259 038
3. Ing. Tomáš Turnovec
(jižní Čechy)
721 055 301
4. Ing. Ondřej Tulačka
(střední a západní Čechy)
602 132 257
5. Zdeněk Štochl
(severní Čechy)
724 258 938
6. Ing. Ivo Janecký
(východní Čechy)
724 064 935
  Ing. David Hubert
(východní Čechy)
725 845 709
7. Ing. Miroslav Pospíšil
(jižní Morava)
602 132 258
8. Ondřej Cinek
(střední Morava)
702 118 655
  Jaroslav Drbal
(střední Morava)
602 132 259
9. Radomír Daňhel
(severní Morava)
724 063 113
Ing. Pavel Pluhař
(odborný specialista na výživu rostlin)
724 342 004
Ing. Jaroslav Mráz
(agronomický specialista)
602 261 435